2017-09-08

Information om parkeringsanläggningen på Skeppsbron

Göteborgs Stads Parkerings projekt att bygga en parkeringsanläggning på Skeppsbron är att betrakta som en del i stadens övergripande projekt här. Det är en väsentlig förutsättning för att utvecklingen av Skeppsbron med kajstråk, bostäder och mötesplatser ska kunna förverkligas.

Bolaget varslar nu om ökade kostnader för parkeringsanläggning. När projektorganisationen kommit i gång med planering och projektering står det klart att de grunder investeringsbeslutet fattades på har fått förändrade förutsättningar, och ger upphov till kostnadsökningar.
På styrelsemötet 23 augusti redovisades omfattningen av kända ekonomiska avvikelser, i dagsläget cirka 200 miljoner kronor. Här redovisades också att det kvarstår stora risker och osäkerheter eftersom utbyggnadsordning och gestaltning av Skeppsbron som helhet inte är fastlagda.

Bolaget bedömer att nya förutsättningar väsentligt påverkar bolagets ekonomi och kan påverka projektets fortsatta genomförande.

Enligt Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag är ”beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi, eller medför annan risk” sådana frågor som kräver att fullmäktige tar ställning. De ändrade ekonomiska förutsättningarna för parkeringsanläggningen är en sådan fråga och information kommer därför att skickas till fullmäktige.