Så jobbar vi med hållbarhetsfrågor

Göteborgs Stads Parkering arbetar med hållbarhet i alla tre perspektiven, socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Vi ska öka det hållbara resandet och främja förändrade resvanor för att alla ska uppleva Göteborg som en tillgänglig och attraktiv stad - nu och i morgon.

Ett sätt för oss att bidra är att samordna all kommunal parkering inom Parkering Göteborg som gör det enkelt för kunden att resa, hitta och betala. Vi använder stadens resurser effektivt genom att vi samnyttjar så mycket det går och bara bygger det som verkligen behövs. Vi tar hänsyn till förändrade behov och beteendemönster. Med modern teknik och god information i realtid levererar vi de bästa lösningarna för kunderna och staden.

Göteborgs Stads Parkering påverkar den sociala hållbarheten på flera sätt. Bolaget har ett ansvar för att skapa en god arbetsmiljö för medarbetarna och vårt arbetsmiljöarbete är certifierat enligt OHSAS 18001.  Vi bidrar till att göra staden hållbar och tillgänglig samt i samverkan skapa miljöer där det upplevs tryggt och säkert att vistas. Hållbarhetsredovisningen för 2017 är upprättat enligt GRI och en del av årsredovisningen. Årsredovisning 2017 inkl Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsprogram

Vi har också ett hållbarhetsprogram för parkeringshus. Det innehåller specifika hållbarhetskrav för hur nya och befintliga parkeringshus ska byggas och renoveras för att nå ekologiskt och social hållbarhet utifrån projektens olika förutsättningar och möjligheter. Programmet är kopplat till Göteborgs Stads ”Gemensam byggprocess”.  Hållbarhetsprogram Parkeringsanläggningar.pdf

Göteborgs Stads Parkering ska göra det så enkelt som möjligt att använda elfordon i Göteborg, genom att erbjuda laddmöjligheter. En strategi har tagits fram och tillsammans med bland andra aktörer samarbetar vi kring smarta tekniklösningar, betalmodeller och tjänster kopplade till elladdning. 

Våra parkeringsanläggningar och tjänster ska uppmuntra nya beteendemönster och främja förändrade resvanor. Ett sätt att öka det hållbara resandet är att arbeta för att nå ett effektivare nyttjande av bilen. För oss innebär det att vi ska prioritera parkeringsplatser för bilpooler och hjälpa bilpoolsföretag att etablera sig i Göteborg stad.

Miljöpolicy

Miljöcertifierad verksamhet Göteborgs Stads Parkering är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och vi arbetar aktivt med miljöfrågor i enlighet med Göteborgs Stads miljöpolicy.

Främst arbetar vi med våra miljömål: att minska miljöpåverkan genom att minska energiförbrukningen i våra fastigheter, att minska utsläpp till luft från parkeringskundernas söktrafik och att minska miljöpåverkan genom att främja förändrade resvanor.

Bolaget ska vara en motor för hållbar mobilitet i Göteborg. Vi ska aktivt bidra till Göteborgs utveckling genom att skapa attraktiva mobilitetslösningar som medverkar till hållbara resvanor. Vi utvecklar vårt erbjudande efter kundens behov och på ett hållbart sätt; ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

  • Vi ska följa miljölagstiftning och andra relevanta miljökrav.
  • Vi sätter ambitiösa miljömål där vår miljöbelastning är störst, upprättar konkreta handlingsplaner och agerar för att uppnå våra mål.
  • Vi följer fortlöpande upp vår miljöpåverkan och utvecklar ständigt vårt miljöarbete för att; uppnå ständig förbättring, minskad miljöpåverkan från vår verksamhet och förebygga framtida miljöbelastning.

Avdelningscheferna ansvarar för att verksamheten hanteras enligt stadens miljöpolicy, bolagets miljömål och anvisning till miljöpolicy samt enligt gällande lagstiftning. Varje medarbetare ansvarar för sin kompetens, sitt engagemang och sin delaktighet i bolagets miljöarbete.

Kvalitetsarbete 

Att arbeta med kvalitetsutveckling innebär att vi har fokus på att ständigt förbättra oss. Vår kvalitetscertifiering enligt ISO 9001 säkerställer att vi har ett strukturerat och systematiskt arbetssätt, att vi arbetar för att öka kundnöjdheten och att vårt arbete regelbundet granskas av extern part.