Ekonomi och finansiering

Hållbarhet är inte bara ekologisk och social – begreppet har också en ekonomisk dimension. Att Göteborgs Stads Parkering ska ha en god ekonomi är därför självklart.Men vinst är inte är ett mål i sig, utan en förutsättning för att vi ska kunna vara med och utveckla Göteborg!

Vi behöver inte minst investera i parkerings- och mobilitetslösningar för att möta kundbehov i en stad som växer, både som bostadsort och destination för resande. Det tar vi höjd för. Göteborgs Stads Parkering har dessutom en låg belåningsgrad, vilket innebär att bolaget inte är räntekänsligt på kort sikt. 

Här är några punkter som ger en bild av vår ekonomi:

  • Under 2016 hade vi en omsättning på drygt 461 miljoner kronor. Intäkterna består framför allt av intäkter och avgifter från lokaler och parkeringsplatser, både från de egna och de anläggningar som vi förvaltar.
  • Fastigheternas marknadsvärde bedömdes vid årsskiftet 2016/2017 till 1 575 miljoner kronor. 
  • Bolaget har en stark finansiell ställning. Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet 2016/2017 till drygt 954 miljoner kronor och soliditeten till 78 procent.

Det faktum att Göteborgs genomgår en omfattande stadsutveckling innebär att mark som använts till parkering försvinner. De närmaste tio åren planerar bolaget därför att investera i cirka 7 500 parkeringsplatser för cirka 3,3 mdkr. Det är nödvändigt för att klara tillgängligheten och ett hållbart resande. Och kräver ett noggrant systemtänkande.

Läs mer om Göteborgs Stads Parkerings ekonomi och finansiering i vår senaste årsredovisning.
Årsredovisning 2016 inkl Hållbarhetsredovisning Göteborgs Stads Parkering AB.pdf
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014