Ekonomi och finansiering

Visionen för Göteborgs Stads Parkering är att vara en motor för hållbar mobilitet. Vi ska  bidra till att människor ska kunna röra sig på ett hållbart sätt i hela Göteborg. Bolagets utgångspunkt och främsta bidrag  i arbetet med hållbar mobilitet är vårt ansvar för 66 000 parkeringsplatser som samordnas inom tjänsten Parkering Göteborg. 

Från att tidigare ha varit ett bolag som enbart såg till behovet av att kunna parkera sin bil arbetar vi i dag med att underlätta för människor  att röra sig i staden oavsett val av färdmedel. Ju mer hållbart, desto bättre. På detta sätt bidrar Göteborgs Stads Parkering till det övergripande målet för Göteborgs Stad om att vara en hållbar stad – öppen för världen. 

Göteborgs Stads Parkering tagit flera stora utvecklingssprång under 2017. Nu ansvarar  bolaget för tjänsten Parkering Göteborg, som samordnar alla kommunala parkeringsplatser i ett gemensamt kundmöte. Den nya appen, Parkering Göteborg har lanserats och i slutet av  året stod appen för 50 procent av betalningarna.  Dessutom har kundkontakterna förbättrats med ett nytt ärendehanteringssystem och driftsäkerheten i betalningssystemet har höjts genom installationen av nästan 1 000 nya soldrivna betalautomater.  

Här är några punkter som ger en bild av vår ekonomi:

  • Under 2017 hade vi en omsättning på drygt 469 miljoner kronor. Intäkterna består framför allt av intäkter och avgifter från lokaler och parkeringsplatser, både från de egna och de anläggningar som vi förvaltar.
  • Fastigheternas marknadsvärde bedömdes vid årsskiftet 2017/2018 till 2 052 miljoner kronor. 
  • Bolaget har en stark finansiell ställning. Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet 2017/2018 till ca 995 miljoner kronor och soliditeten till 87 procent.

Under 2018 ska  arbetet med parkeringsgaraget vid Skeppsbron komma igång på allvar. Flera parkeringsanläggningar inom Parkering Göteborg kommer att utrustas med ny teknik som både registrerar  in- och utpassager och i realtid kan avgöra var det finns lediga platser. Informationen kommer sedan finnas tillgänglig i appen Parkering Göteborg. Det kommer hjälpa kunderna att snabbare komma fram till en ledig plats och vara ytterligare ett bidrag till en mobilitet som bidrar till ett attraktivt, tillgängligt och hållbart Göteborg. 

Läs mer om Göteborgs Stads Parkerings ekonomi och finansiering i vår senaste årsredovisning.

Årsredovisning 2017 med Hållbarhetsredovisning - Göteborgs Stads Parkering
Årsredovisning 2016 med Hållbarhetsredovisning - Göteborgs Stads Parkering 
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014